Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

03.06.2019.

Kantonalni sud u Sarajevu je osnovan Zakonom o sudovima (“Službene novine kantona Sarajevo” br.37/97), kao organ sudske vlasti koji vrši sudsku funkciju u skladu sa nadležnostima utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom kantona Sarajevo i Zakonom.

Kantonalni sud u Sarajevu je mjesno nadležan za područje Kantona Sarajevo koje sačinjava devet općina: Stari grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi grad, Ilidža, Trnovo, Hadžići i Ilijaš.
Stvarna nadležnost Kantonalnog suda u Sarajevu je određena Zakonom o sudovima u Federaciji  Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH br.38/05 od 4.07.2005. godine)

Kantonalni sud u Sarajevu je u skladu sa članom 28. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležan za:
 
1.     Prvostepena nadležnost:
 
      a)      da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora više od 10 godina ili   dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
      b)      da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
      c)      da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na kantonalne sudove i
      d)      da odlučuje u svim upravnim sporovima, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu kada za zaštitu tih prava nije osigurana druga sudska zaštita.
 
2.     Drugostepena nadležnost:

a)      da odlučuje o žalbama protiv odluka općinskih sudova,

b)      da odlučuje po žalbama izjavljenim na rješenja o prekršajima,

c)      da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.


3.     Ostalo:

a)      da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između općinskih sudova sa područja kantona;
b)      da odlučuje o prijenosu nadležnosti sa jednog općinskog suda na drugi općinski sud na području kantona;
c)       da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude na osnovu sudske odluke;
d)      da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
e)      da rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;
f)       da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i
g)       da obavlja druge poslove određene zakonom.

 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh