• logo
 • osnovna stranica
 • Kantonalni sud u Sarajevu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  14.11.2019.

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona na osnovu člana 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04)) kao i taksene tarife, koje su njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama plaćaju svi osim onih koji su oslobođeni po Zakonu o sudskim taksama , a to su:

  a) Država Bosna i Hercegovina i njeni organi,
  b) Entiteti i njihovi organi,
  c) Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
  d) Kantoni i njihovi organi,
  e) Jedinice lokalne samouprave,
  f) Ustanove za socijalnu zaštitu,
  g) Izdržavana lica u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava po osnovu zakonskog izdržavanja,
  h) Učenici i studenti za vrijeme redovnog školovanja,
  i) Lice u sporu s ostvarivanjem njegovih prava iz radnog odnosa,
  j) Vojni invalidi i invalidi civilne zaštite, lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca i pripadnika civilne zaštite,
  k) Stranke koje spor riješe medijacijom,
  l) Takse za podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu kantonalnim organima, ustanovama ili fondacijama, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama.
  m) Strano fizičko i pravno lice je oslobođeno plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta. U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, prethodno se pribavlja mišljenje nadležnog ministarstva Bosne i Hercegovine.

  Za zapisnike i podneske plaća sudsku taksu podnosilac zahtjeva ili lice na čiji se zahtjev sastavlja zapisnik.

  Za presudu u prvom stepenu koju donese ovaj sud taksu je dužan platiti tužilac ili predlagač.
  Za odluke drugostepenog suda taksu je dužan platiti podnosilac žalbe ili lice u čijem je interesu pokrenut postupak po vanrednom pravnom lijeku.

  Obavezno plaćanje sudske takse nastaje:
  a) Za tužbu, odgovor na tužbu
  b) Za žalbu i druga pravna sredsva
  c) Za prepise
  d) Za podneske

  Prilikom predaje podneska obavezno je dostaviti dokaz o plaćenoj taksi.

  Ako stranka dostavi podnesak ili drugo pismeno bez dokaza o plaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, odnosno njenog punomoćnika, da uplati odgovarajuču taksu u roku od osam dana, pa ukoliko stranka ne uplati taksu u dozvoljenom roku sud će nastaviti postupak i taksu naplatiti prinudnim putem.

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1