Početna stranica Portala pravosuđa BiHKantonalni sud u Sarajevu

mail print fav manja slovaveca slova

Sudije suda

12.07.2019.

Sudije suda

Sudije u Kantonalnom sudu u Sarajevu su:

Predsjednik suda

Vladimir Špoljarić  

Zamjenik predsjednika suda

Amina Begović
 
Krivično odjeljenje
 
Predsjednik krivičnog odjeljenja

Adisa Zahiragić

Zamjenik predsjednika krivičnog odjeljenja

Igor Todorović

      

Sanela Rondić

Elvira Begović
Husein Delalić
Indira Jahić

Žana Knežević

Rozita Šimić

 


Građansko odjeljenje

 

Predsjednik građanskog odjeljenja

Sanela Kovač-Grabonjić

Zamjenik predsjednika građanskog odjeljenja                  

Gordana Stojaković

 

Amra Muhibić

Amela Mahić-Samardžić

Silvana Brković Mujagić 

Sanja Jaramaz Dedić
Emina Kurtović-Sabljica 

Emina Tahirović

Gordana Mičović
Altijana Šeta

Zinaida Mešković

Nermina Novalija

Nives Abdagić

Haris Jusufbašić
Dubravka Krajišnik
Nađa Seferović

Zorana Bošković
Mirsada Čaušević Dučić

Admira Sejranić
Behija Šiljak


Upravno odjeljenje

 

Predsjednik upravnog odjeljenja

Danijela Mikić

Zamjenik predsjednika upravnog odjeljenja                                 

Aida Salčinović Kuljanin  

 

Aida Šabanović
Rada Bjeljac

Slavica Džaferović

Vildana Mujagić

 

Privredno odjeljenje

 

Predsjednik privrednog odjeljenja

Nasiha Feto

Zamjenik predsjednika privrednog odjeljenja

Jasmina Muratović

                                  

Samra Akova

Esma Jusić

Jasenka Potogija

Amela Selimović Fazlagić


Svakog od gore navedenih sudija možete kontaktirati putem e-mail-a tako da kucate ime.prezime@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Glavni ulaz u palatu Pravde

 

 

 

Amina Begović

12.07.2019.

Rođena 1958.godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom  fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 29.10.1981. godine. Pravosudni ispit položila 21.11.1983. godine.

Sudija Kantonalnog suda u Sarajevu (15.10.2008. godine)

Predsjednik parničnog sudskog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu (27. 09. 2005. - 15.10.2008. godine)

Vršilac dužnosti predsjednika Općinskog suda u Sarajevu za vrijeme odsustva Predsjednika suda u 2006., 2007. i 2008. godini

Sudija Općinskog suda u Sarajevu (2003. - 2008.godine)

Sudija Osnovnog suda I u Sarajevu (1994. -2003.godine)

Pripravnik u Opštinskom sudu I  Sarajevo (1982. - 1983.godine)

Član Udruženja sudija Bosne i Hercegovine

Član Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine

Član Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Adisa Zahiragić

11.07.2019.

Rođena u Mostaru, a obrazuje se, živi i radi u Sarajevu. Nakon Pravnog fakulteta radi u privrednim organizacijama a potom 1990. god. izabrana za sudiju za prekršaje Novi Grad Sarajevo a od 1994.godine u Općinski sud I u Sarajevu, od 2003.godine nakon reforme pravosuđa u BiH u Općinski sud u Sarajevu. 2006.godine izabrana za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu. Tokom sudijskog staža radi na krivičnim predmetima pred Općinskim i Kantonalnim sudom u Sarajevu (zadnje 4 godine u drugom stepenu);

 

Magistar žurnalističkih nauka /2013/ (tema: „Kodifikacija informisanja u postdejtonskoj BiH i sloboda izražavanja“, edukator Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH (CEST) (od osnivanja Centra) u oblasti ljudskih prava, rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje, nasilje u porodici, trgovina ljudima, maloljetnička delinkvencija, krivično materijalno pravo (razne oblasti) i krivično procesno pravo; edukator- ekspert ispred Vijeća Evrope za BiH u oblasti ljudskih prava; voditelj pravne klinike za predmet „krivično procesno pravo“(simulacija suđenja) na Pravnom fakultetu Sarajevo (više od 10 godina); Predsjednica Udruženja žena sudija u Bosni i Hercegovini;

 

Tokom 1996.godine učestvuje u međunarodnom projektu u Norveškoj u trajanju od 3 mjeseca na temu „rješavanje konflikata mirnim putem, izgradnja demokratije i liderstva“; Brojna učešća na međunarodnim konferencijama na temu zaštite ljudskih prava kroz praksu sudova u BiH i to u Norveškoj, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj, SAD-u, zatim na teme vladavine prava i integritet sudije (Belgija i Južna Koreja); projekat  (2000) obuka sudija iz tranzicijskih država u Njemačkoj (Visbaden i Keln) uz podršku Organizacije „Štiftung“u oblasti razvoja krivičnog prava kroz uporedno pravo u trajanju od 15 dana, član delegacije sudija iz BiH (izabrane 4 sudije iz BiH od strane predstavnika Vijeća Evrope 2001. god za obuku za potencijalne sudije Evropskog suda u Italiji (Bolonja) u trajanju od 10 dana, član delegacije sudija iz BiH (2005) ispred Vijeća Evrope za obuku sudija u oblasti ljudskih prava na Evropskom sudu za ljudska prava u trajanju od 7 dana, Projekat „HELP“ u oblasti ljudskih prava (uloga tutora za edukaciju sudija u BiH), , uključena kao projekt koordinator u međunarodnim projektima na teme: rodno zasnovano nasilje, seksualna eksploatacija i primjena zaštitnih mjera u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici FBiH uz podršku USAID JSDP II, kao član delegacije ispred „Mreže pravde“ (2010) učestvovala na skupu u Genevi (UN) povodom obraćanja ispred NVO sektora u vezi preporuka (UPR proces) o razvoju i reformi pravosuđa u BiH; član radne grupe ispred IAWJ (međunarodno udruženje žena sudija) u obraćanju pred UN (New York 2011) na temu: „seksualna eksploatacija sa pozicije moći“ (individualno obraćanje), individualno obraćanje na svjetskoj međunarodnoj konferenciji IAWJ (Hag 2012) prezentacija na temu „seksualna eksploatacija sa pozicije moći- dostignuti rezultati u BiH“, individualno obraćanje na svjetskoj međunarodnoj konferenciji IAWJ (London 2012) prezentacija na temu „seksualna eksploatacija sa pozicije moći -pravni okvir i sudska praksa u BiH“, individualno obraćanje na nacionalnoj američkoj konferenciji NAWJ (San Diego 2014) prezentacija na temu „gender i pravosuđe u BiH“; dio delegacije u projektu „trgovina ljudima“-studijska posjeta pravosudnim institucijama u Holandiji (Hag i Amsterdam 2015); educiranje sudija iz Makedonije po pozivu OSCE Makedonija na temu: novine u ZKP-ima u BiH i uporedno pravo iz Makedonije (Skopje 2016); individualno obraćanje na Konferenciji u Beču u organizaciji OSCE na temu: „gender i pravosuđe u BiH u vezi sa primjenom  Istambulske konvencije“(2017); uključena u Evropsku mrežu edukacije sudija uz podršku CEST FBIH; tokom 2017 i 2018.god. uključena u projekte sa NVO Atlantska inicijativa uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća  – posjeta sudovima u BiH radi edukacije sudija na temu „nasilje u porodici“ kao i učešće u projektima za izradu Priručnika „Razmatranje krivičnog djela silovanja u sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini“ i Priručnika „Nasilje u porodici-sudska praksa u BiH-novo čitanje presuda“

 

Objavljeni stručni radovi: Priručnik - Modul „nasilje u porodici“ pod pokroviteljstvom Vijeća Evrope za potrebe sudija i tužilaca u BiH (2007); Priručnik dostupan u CEST FBiH i RS, Priručnik primjene Zakona o krivičnom postupku FBiH i RS pod pokroviteljstvom USAID (2008)-koautor; Priručnik u posjedu VSTV-a; tekst u stručnom pravnom časopisu «maloljetnička delinkvencija» (2005) –autor, „pravna pomoć u krivičnim postupcima“ u časopisu ZIPS- autor (2004), priručnik za policijske službenike u oblasti nasilje u porodici (2009/10)-koautor; priručnik u posjedu FUP za edukaciju policijskih službenika, učešće u izradi strateškog plana pri Gender centru FBiH za rodno uslovljeno nasilje (2009)-koautor, učešće u izradi strateškog plana „maloljetnička delinkvencija u FBiH“(2008)-koautor, izrada priručnika „Seksualna eksploatacija sa pozicije moći“(2011) u saradnji sa Međunarodnom organizacijom žena sudija –koautor, izrada priručnika „Rodno zasnovano nasilje“ za potrebe edukatora CEST-a FBiH pod pokroviteljstvom UNDP (2011)-koautor, Komentar Zakona o ravnopravnosti spolova BiH u saradnji sa Helsinškim parlamentom Banja Luka (2011)-koautor, smjernice za postupanje u predmetima „nasilje u porodici“ u saradnji sa DCAF, Atlantska inicijativa, Norveška i USA ambasada (2013)- koautor, Pravo i pravda- časopis za pravnu teoriju i praksu, (br 1- 2015).;članak „Uticaj korupcije na žene kao marginaliziranu grupu kroz primjer djela iznuđivanje seksa sa pozicije moći“, objavljen u organizaciji Udruženja sudija FBiH,  „Pravosuđe u Bosni i Hercegovini i Istambulska konvencija“(2018)

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Žana Knežević

11.07.2019.

Rođena 08.06.1963. godine u Sarajevu, nakon završene Gimnazije diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1985. godine. Prvi radni odnos zasnovala je 1986. godine u   ,,Šipad Jahorina“ Sarajevo u pravnom odjelu  na poslovima normativna djelatnost i zastupanje. Za sudiju Suda za prekršaje Pale izabrana je 1988. godine, a od  1992. godine obavljala je funkciju predsjednika Suda za prekršaje Pale. Radila kao predavač na Pravnoj klinici  Pravni fakultet Pale Univerzitet u Istočnom Sarajevu na predmetu upravno pravo(školska  2004/2005 godina). Za sudiju Opštinskog suda u Sarajevu imenovana je 2006. godine. Za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu imenovana je 26.05.2016. godine, a na dužnost stupila 13.06.2016. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Elvira Begović

11.07.2019.

Rođena u Sarajevu 1967. godine, gdje je završila Prvu gimnaziju i Pravni fakultet. Radila je kao pripravnik na Osnovnom sudu 2 u Sarajevu u periodu 1990.-1992. godine, nakon čega je u periodu 1992. do 1995. godine bila zaposlena kao pravnik u Sekretarijatu za obrazovanje, kulturu i sport Kantona Sarajevo, a u 1996. godini je kao viši pravni savjetnik radila za međunarodnu revizorsku kuću Price Waterhouse LLP u Sarajevu. Od 1996. do 1999. godine radila je kao pravni asistent u međunarodnoj advokatskoj kancelariji Davis Wright Tremaine LLP, sa sjedištem u Seattle-u S.A.D. Od 1999. godine obavlja funkciju Zamjenika ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine do 2005. godine, kada se zapošljava kao pravni savjetnik na Sudu Bosne i Hercegovine. Od 2006. do 2009. godine zaposlena u Viskom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine na poziciji Šefa Odjela za imenovanja. Godine 2009. imenovana je za sudiju Općinskog suda u Sarajevu, a u junu 2016. godine je imenovana za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sanela Rondić

10.07.2019.

Rođena u Fojnici 1972. godine. Diplomirala na pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2001.godine, a pravosudni ispit položila pri Federalnom ministarstvu pravde F BiH, u septembru 2003. godine. U periodu od diplomiranja do 2003. godine zaposlena kao sudski pripravnik na Općinskom sudu u Sarajevu (tadašnji naziv Općinski sud II u Sarajevu). Nakon položenog pravosudnog ispita radila na Općinskom sudu u Sarajevu, kao stručni saradnik. U mjesecu oktobru 2008. godine imenovana za sudiju Općinskog suda u Sarajevu, a 2016. godine imenovana za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu, gdje i danas radi na poslovima prvostepenog krivičnog referata.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Rozita Šimić

10.07.2019.

Rođena u Sarajevu. Pravni fakultet završila u Sarajevu. Pravosudni ispit položila u Sarajevu. Prvo radno iskustvo započela u preduzeću „ Unis promet repromaterijala„ gdje sam radila  17 godina, počevši od dana 23.08.1982. godine.
U Unis promet repromaterijala obavljala odgovorne funkcije od Šefa pravne službe, Predsjednika arbitraže Jugoslavije, Direktora prometa repromaterijala.

 

Cijeli rat provela na radnoj obavezi u Sarajevu u navedenoj firmi, poslije rata se zaposlila u Općinskom sudu u Sarajevu i radila sve do prelaska na Kantonalni sud dana 01.03.2016. godine.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Igor Todorović

10.07.2019.

Igor Todorović  rođen  21.12.1966. Godine u Sarajevu.

Osnovnu i srednju školu završio u Han Pijesku.

Diplomirao na Pravnom  fakultetu u Banja Luci 1996. godine.

Pravosudni ispit položio 2004. godine.

Prvo radno iskustvo stekao u Sekretarijatu za  poslove opštinske uprave opštine Han Pijesak.

Od 1997.godine  do 2006. godine obavljao dužnost predsjednika  Opštinskog suda za prekršaje Han Pijesak.

Za sudiju Općinskog suda Sarajevo imenovan 2007.godine.

Za sudiju Kantonalnog suda Sarajevo imenovan 2016. godine.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Indira Jahić

10.07.2019.

Rođena 03.08.1956 godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 27.09.1984 godine. Pravosudni ispit položila u Sarajevu 26.12.1986 godine. Advokatski pripravnik bila u periodu od 04.06-1985 godine do 17.06.1986 godine. U periodu od 24.04.1987. do 18.02.1993. godine bila stručni saradnik u Općinskom sudu u Sarajevu. Dana 01.03.1993 godine imenovana za sudiju  Općinskog suda u Sarajevu gdje radila na svim referatima a najduže radila na krivičnom referatu. Dana 14.03.2014. godine imenovana za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu gdje i sada radim na krivičnom referatu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Emina Kurtović - Sabljica

09.07.2019.

Rođena u Busovači 22.03.1966. godine. Osnovnu školu, Drugu Gimnaziju  i Pravni fakultet završila u Sarajevu. Pripravnički staž obavila na Osnovnom sudu I Sarajevo od 01.08.1994. godine do 01.08.1996. godine, a pravosudni ispit položila 07.07.1997. godine. Na poslovima stručnog saradnika u Cental profit banci d.d. Sarajevo radila u periodu od  21.11.1996. godine do 29.02.2000. godine.  Za sudiju Općinskog suda u Sarajevu imenovana  01.03.2000. godine, od kada je radila na Parničnom odjeljenju do 31.01.2013. godine. U periodu od 16.08.2010. godine do 21.11.2011. godine predsjednik Odjeljenja za sporove male vrijednosti. Za sudiju Kantonalnog suda u Sarajevu izabrana 01.02.2013. godine. Član Udruženja sudija BiH i FBiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh